основни цели

г-жа Богданова
г-жа Соня Богданова, директор

Поставяне на детето в центъра на педагогическия процес и осъществяване на безболезнена адаптация и приспособяване към условията на детската градина. Осигуряване на предпоставки и  условия  за  детското развитие

Обединяване усилията на педагогическия колектив към акцентите в подготовката на децата за постъпване и бърза адаптация в училищната среда.

Избор и прилагане на разнообразни стратегии в обучението на детето и използване на методи   за осигуряване на непрекъснато интелектуално, социално и личностно развитие на детето, стимулиране на познавателно-творческата му активност  и придобиване на осмислени знания регламентирани в ДОИ.

Създаване на подходяща учебна среда и осъвременяване и естетизация на материално-техническата база за осъществяване на образователните цели.

Разширяване  взаимодействията на детското заведение със семейството, социалното обкръжение и привличане на  обществеността за по-успешно реализиране на възпитателните цели.

Образователни направления:

Съдържанието на образователния процес е  насочено към усвояване на знания по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Музика (приложение)
 • Конструиране и технологии
 • Физическа култура
 • Английски език;
 • Художествена гимнастика;
 • Народни танци
 • Футболни умения
 • Йога

Приоритети:

За нас в ДГ 52 е изключително важно децата да придобиват знания и умения, така че да се изграждат успешно като личности на 21-ви век. Ние им помагаме да придобиват практически възможности за новаторство и готовност да живеят в ново, динамично развиващо се общество.

Създаваме един съвременен модел на общуване, партньорство и поведение като включваме активно семейството и обществени организации в дейността и организационния живот на детското заведение.

В ДГ 52 си поставяме като основни приоритети:

 • Опазване и укрепване на детското здраве
 • Формиране на човешки и национални ценности
 • Създаване на чувство на гордост и уважение към националната ни култура, другите етноси и европейските приоритети
 • Пълноценна социална интеграция и подготовка за учебна дейност

Ние непрекъснато създаваме нови условия за обогатяване на образователната среда. Защото за нас е изключително важно развитието на потенциалните възможности на всяко дете и творческите му изяви.

Столична община