документи

Тук ще намерите официални документи, графици и програми, касаещи устройството и работата на 52 ДГ „Илиндинче“, както и документи за тръжни процедури:

Годишен план 2019

Организация на учебния ден

Превенция ранно напускане 2019

Правилник за дейността 2019

Програма „Равни възможности за уязвими групи“

Програмна система – извадки

Стратегия за развитие

Уведомление за отсъствие

Заявление за отписване

Заявление за посещение 52 ДГ през лятото

Етичен кодекс